Statuten

STATUTEN " AVANTRI" SCHOONHOVEN
Heden, vier mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mij Mr. Willem Kornelis Vonk, notaris ter standplaats Krimpenerwaard: de heer Josef Nicolaas Hendrikus Koeleman, wonende te 2871 JP Schoonhoven, Lorentzhof 9, geboren te Zeist op acht augustus negentienhonderd drieënvijftig, paspoortnummer NP XXXXXXX, afgegeven op 13 april tweeduizend vijftien, gehuwd, ten deze handelende als secretaris van de na te noemen vereniging en als zodanig die vereniging ingevolge het in de statuten bepaalde rechtsgeldig vertegenwoordigende.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
- dat in de algemene ledenvergadering van de te Schoonhoven, gemeente Krimpenerwaard, gevestigde vereniging "Atletiek- en trimvereniging Avantri", gehouden te Schoonhoven, gemeente Krimpenerwaard, op twee april tweeduizend vijftien is besloten tot algehele wijziging van de statuten;
- van dit besluit blijkt uit de notulen van die vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;
- dat van de statutair vereiste goedkeuring van de statutenwijziging door de Atletiekunie blijkt uit een e-mailbericht de dato veertien april tweeduizend vijftien, welke aan deze akte wordt gehecht.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de statuten na wijziging luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID
Artikel 1.
 1. De vereniging draagt de naam: "Atletiek- en trimvereniging Avantri". Zij wordt verder in de statuten en het huishoudelijk reglement aangeduid met "de vereniging". Zij heeft haar zetel in Schoonhoven, gemeente Krimpenerwaard.
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in het register, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel.

DUUR
Artikel 2.
 1. De vereniging is opgericht op zes januari negentienhonderd vier en zestig te Schoonhoven. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december daaropvolgend.

DOEL
Artikel 3.
 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de atletiek- en recreatiesport in al zijn verschijningsvormen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie, in deze statuten nader aan te duiden als: Atletiekunie;
  b. deel te nemen aan de door de Atletiekunie georganiseerde of goedgekeurde competitie en andere wedstrijden;
  c. wedstrijden te organiseren;
  d. evenementen op het gebied van de atletiek- en recreatiesport te organiseren.
 3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

LEDEN
Artikel 4.
 1. De vereniging kent:
  a. ge
  wone leden;
  b. ereleden;
  c. ondersteunende leden; en
  d. jeugdleden.
 2. a. Gewoon lid is degene die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt en als zodanig tot lid wordt toegelaten overeenkomstig het bepaalde in lid 5, of degene die bij het bereiken van de leeftijd van zestien jaar reeds jeugdlid was.
  b. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, daartoe door de Algemene Vergadering zijn benoemd.
  c. Ondersteunende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verplichten tot het betalen van een door de Algemene Vergadering vast te stellen jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
  d. Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt en als jeugdlid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in lid 5. Jeugdleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 3. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de Atletiekunie worden toegelaten, of van wie de Atletiekunie het lidmaatschap heeft beëindigd.
  b. Het bestuur is verplicht het lidmaatschap van de Atletiekunie aan te vragen voor een ieder die in de vereniging actief de sport beoefent, enige functie bekleedt of anderszins lid is van de vereniging.
  c. Leden van de Atletiekunie zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen, beide in het kader van de sportbeoefening.
  d. Het bestuur van de Atletiekunie is bevoegd te controleren of aan het onder b. bepaalde is voldaan.
 4. a. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door de Atletiekunie aan te geven wijze.
  b. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de Atletiekunie.
 5. a. Als gewoon lid of jeugdlid kan worden toegelaten degene die daartoe schriftelijk een verzoek heeft ingediend bij het bestuur. Bij niet toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  b. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering benoemd.
  c. Ondersteunend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.
  d. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 5.
 1. De leden zijn tevens gehouden:
  a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de Algemene Vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  b. De statuten en reglementen van de Atletiekunie, de besluiten van een orgaan van de Atletiekunie, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van zowel de International Association of Athletics Federations (IAAF), European Athletics (EA), het International Paralympic Committee (IPC) als van de Atletiekunie na te leven;
  c. De statuten en reglementen van de stichting Instituut Sportrechtspraak, waaronder het Tuchtreglement en het Dopingreglement met bijbehorende dopinglijsten van de stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, alsmede de met betrekking tot doping door de IAAF van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen;
  d. De belangen van de vereniging niet te schaden.
 2. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 3. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de Algemene Vergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.
 4. De vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de Atletiekunie uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
 5. Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
 6. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.

SCHORSING
Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd een lid of jeugdlid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid of jeugdlid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.


EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
 1. Het lidmaatschap of het jeugdlidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid of een jeugdlid;
  b. door opzegging door het lid of jeugdlid;
  c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of jeugdlid kan slechts geschieden in april en oktober. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot de eerstvolgende opzegdatum, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. a. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid of jeugdlid, na daartoe ten minste drie maal te zijn aangemaand, zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging ten minste zes maanden niet is nagekomen alsmede wanneer het lid of jeugdlid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten aan het lidmaatschap of jeugdlidmaatschap gesteld mocht worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap of jeugdlidmaatschap tot gevolg hebben wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
  b. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer de Atletiekunie het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de Atletiekunie op de door de Atletiekunie voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de Atletiekunie is bevestigd of ongedaan gemaakt.
 4. Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de Algemene Vergadering te verdedigen.

BESTUUR
Artikel 8.
 1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf personen, die door de Algemene Vergadering van de leden worden gekozen.
  b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
  c. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
 2. a. Tot aan de aanvang van de Algemene Vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
  b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.
  c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het onder b. gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in haar keus.
 3. a. Ieder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
  b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  c. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan mededeling aan alle leden.
 5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 9.
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
 4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

BESTUURSVERGADERING
Artikel 10.
 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits, voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft, de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  b. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld. 

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11.
 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, danwel bij afwezigheid van een van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 9 lid 4 bedoelde handelingen.
 4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.
 5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de Atletiekunie vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12.
 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. a. Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring, aan de Algemene Vergadering over.
  b. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. a. Tenzij de Algemene Vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de Algemene Vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden van de onder a. bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn uitsluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen.
 4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie­ alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 6. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIES
Artikel 13.
 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, jeugdleden en ondersteunende leden, uit entreegelden, uit inschrijfgelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit eventuele andere toevallige baten.
 2. Ieder gewoon lid en jeugdlid betaalt een contributie waarvan de bedragen jaarlijks door de Algemene Vergadering worden vastgesteld.
 3. Nieuwe gewone leden en jeugdleden betalen een entreegeld waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikel 14.
 1. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de Algemene Vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de Algemene Vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de Algemene Vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
 4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
 5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vereniging bepaalde, vernietigbaar:
  1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
  2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
  3. wegens strijd met een reglement.
  b. Tot de onder a. bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b. wordt gedoeld.
 6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
 7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a., kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 15.
 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 3. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
 5. a. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de Vergadering niet meegerekend.
  b. De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.
 6. De agenda van de Algemene Vergadering bevat onder meer:
  a. bespreking van de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
  b. 
  jaarverslag van de secretaris;
  c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
  d. vaststelling van de contributie;
  e. vaststelling van de begroting;
  f. voorziening in vacatures;
  g. rondvraag.

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.
 1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander, door het bestuur aan te wijzen, bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de Algemene Vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering besproken.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17
 1. a. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering.
  b. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigde andere stemgerechtigde die echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
  c. Leden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering, tenzij zij bij de Algemene Vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
  d. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a. bedoelde personen.
 2. a. Alleen de in lid 1. bedoelde leden, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, alsmede ereleden, zijn stemgerechtigd.
  b. Jeugdleden kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Hun wettelijke vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
 4. a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
  b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
  c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
  1. blanco zijn;
  2. onleesbaar zijn;
  3. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  4. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  5. voor ieder verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  6. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 5. a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de Vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
  b. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
 6. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt deze herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
  b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen, zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
  c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
 8. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

STATUTENWIJZIGING
Artikel 18.
 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor vergadering gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Verenigingenregister neer te leggen.
 6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de Atletiekunie. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19.
 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 4 van artikel 18 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degene die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de Algemene Vergadering aan te wijzen doel.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20.
 1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de Atletiekunie.
Artikel 21.

In alle gevallen, waarin noch deze statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, of indien verschil van mening bestaat over de toepassing van enig artikel ervan, beslist het bestuur. Deze beslissing dient aan de goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering te worden onderworpen.

Tenslotte verklaarde de comparant dat hij voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging van eze akte en alle gevolgen onveranderlijk woonplaats kiest ten kantore van de bewaarder van deze minuutakte.
Slot
WAARVAN AKTE is verleden te Krimpenerwaard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

ZoekenWebsite sponsors