Obligaties

Om de kunststof baan mede te kunnen financieren is in 2012 besloten hiervoor obligaties uit te geven. Hieronder staat een overzicht van de obligaties die inmiddels zijn uitgeloot. Meer naar onderen zijn de voorwaarden weergegeven. 

Voor het daadwerkelijk verzilveren van de obligaties gelieve contact op te nemen met de penningmeester van Stichting Stormbaan Hofland.

penningmeester@avantri.nl

 

Lotingen

Op 17 maart 2017 zijn de navolgende obligaties uitgeloot:
A008 - A021 - A048 - A049 - A079
B005 - B020 - B061 - B072 - B099
Uitbetaling is mogelijk van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

 

Op 16 maart 2018 zijn de navolgende obligaties uitgeloot:
A001 - A033 - A034 - A038 - A076
B011 - B016 - B053 - B065 - B070
Uitbetaling is mogelijk van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

 

Op 15 maart 2019 zijn de navolgende obligaties uitgeloot:
A005 - A014 - A036 - A056 - A074
B003 - B006 - B050 - B078 - B095
Uitbetaling is mogelijk van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

 

Op 6 maart 2020 zijn de navolgende obligaties uitgeloot:
A065 - A013 - A061 - A026 - A015.
B069 - B071 - B017 - B087 - B092.
Uitbetaling is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

 

Op 18 juni 2021 zijn de navolgende obligaties uitgeloot:
A007 - A009 - A023 - A032 - A050
B002 - B056 - B058 - B064 - B080
Uitbetaling is mogelijk van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

 

Op 18 maart 2022 zijn de navolgende obligaties uitgeloot:
A010 - A022 - A041 - A051 - A072
B009 - B054 - B062 - B077 - B094
Uitbetaling is mogelijk van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

Op 24 maart 2023 zijn de navolgende obligaties uitgeloot:
A017 - A018 - A035 - A057 - A060
B023 - B063 - B073 - B079 - B089
Uitbetaling is mogelijk van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Op 15 maart 2024 zijn de navolgende obligaties uitgeloot:                 A037-A046-A055-A066-A078                                                         B012-B018-B019-B060-B084                                                        Uitbetaling is mogelijk van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025.

 

Voorwaarden

Voorwaarden renteloze obligatielening ten behoeve van aanleg van de Kunststof

Atletiek accommodatie te Schoonhoven uitgegeven in 2012 door Stichting Stormbaan Hofland. KvK nr 54488982

1. De lening is  verdeeld in twee tranches te weten:
A) in obligaties elk nominaal groot € 30,-  per stuk en
B) in obligaties elk nominaal groot € 300,- per stuk.
De obligaties worden opeenvolgend genummerd. De lening heeft een looptijd van maximaal 20 jaar.

2. Over de uitgegeven obligaties zal Stichting Stormbaan Hofland, hierna te noemen de Stichting, geen rente verschuldigd zijn of worden.  Achterstelling: Aflossing conform artikel 3 zal geschieden nadat rente en aflossing van de hypothecaire banklening in dat jaar is voldaan of in zijn geheel is afgelost.

3. De Stichting verplicht zich beide tranches van de lening à pari af te lossen in 15 jaar in nagenoeg gelijke jaarlijkse termijnen, jaarlijks op 30 juni voor het eerst op 30 juni 2017 en derhalve uiterlijk op 30 juni 2031. Vervroegde of gehele of gedeeltelijke aflossing is te allen tijde toegestaan en kan door Stichting eveneens geschieden à pari.

4. De aanwijzing van de obligaties welke worden afgelost, zal – tenzij de lening of het resterende gedeelte daarvan in haar geheel wordt afgelost – geschieden bij loting door de voorzitter van Stichting.

5. De uitloting vindt elk jaar plaats uiterlijk in de eerste helft van de maand mei van het jaar 2017 t/m 2031 op de navolgende wijze:

Uit tranche A wordt in geval van verplichte aflossing in de jaren 2017 t/m 2031 jaarlijks 1/15 deel van de oorspronkelijke nummers getrokken, afgerond op helen, waardoor zijn uitgeloot en afgelost alle obligaties waarvan de nummers gelijk zijn aan die van de getrokken loten.

Uit tranche B wordt in geval van verplichte aflossing in de jaren 2017 t/m 2031 jaarlijks 1/15 deel van de oorspronkelijke nummers getrokken, afgerond op helen, waardoor zijn uitgeloot en afgelost alle obligaties waarvan de nummers gelijk zijn aan die van de getrokken loten.

In het laatste jaar 2031 zullen alle resterende obligaties worden afgelost.

6. De uitslag der loting wordt terstond via de website van Avantri gepubliceerd alsmede in een regionaal weekblad. Bij alle publicaties omtrent te houden of gehouden lotingen zullen worden vermeld de datum waarop de loting wordt respectievelijk is gehouden, het nominale bedrag van het ten tijde van de publicatie uitstaande gedeelte der lening, alsmede indien de looptijd van de lening door vervroegde aflossing of anderszins is of wordt bekort, het tijdstip tot hetwelk de lening na de loting uiterlijk nog zal lopen.

7. De uitgelote obligaties kunnen vanaf 31 december tot uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op het jaar van uitloting ter uitbetaling aan de penningmeester van Stichting worden aangeboden. Indien de uitgelote obligatie niet binnen deze termijn is aangeboden verliest het zijn waarde en wordt het niet uitbetaalde bedrag toegevoegd aan de algemene middelen van Stichting.

8. De obligaties worden niet op naam gesteld en worden uitbetaald aan toonder. De obligaties zijn derhalve overdraagbaar.

9. De obligatie is slechts geldig indien deze is voorzien van de originele handtekening van de voorzitter en secretaris van de Stichting. Iedere verandering in de tekst van de obligatie aangebracht, maakt het van onwaarde.

10. Tijdens de looptijd van de obligatielening kunnen deze voorwaarden niet worden gewijzigd.

 

Zoeken



Website sponsors