Avantri in een notendop

Informatie voor (nieuwe) leden
 
undefined

Voorwoord

Op deze pagina vindt u informatie die in eerste instantie bedoeld is voor nieuwe leden. Uiteraard kunnen ook de huidige leden hiermee hun voordeel doen. Heeft u besloten lid te worden dan wordt u van harte welkom geheten en hopen wij dat u het bij Avantri prima naar uw zin mag hebben.

Het bestuur van Atletiek- en trimvereniging Avantri.
oktober 2017.

 

Organisatie
Algemeen
(Atletiek- en trimvereniging) Avantri is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, opgericht op 6 januari 1964 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40464795. Avantri is aangesloten bij de Atletiekunie onder nummer 10232.
Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn te vinden op deze website.
 
Bestuur
Statutair bestaat het bestuur uit hooguit elf personen. Deze zijn na twee jaar aftredend. Tijdens de Algemene Vergadering moeten zij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Het bestuur vergadert in principe iedere eerste dinsdag van de maand in het clubhuis. Vooraf is er gelegenheid om binnen te lopen om met een onderwerp te komen. In augustus wordt er niet vergaderd.
De Algemene Vergadering is uiteraard toegankelijk voor leden. Ben je verhinderd dan mag je een schriftelijke volmacht geven. Ouders van jeugdleden mogen ook  de vergadering  bezoeken en hebben stemrecht.
In toenemende mate heeft de vereniging te maken met aantrekkende regelgeving. Dit wordt door het bestuur niet ervaren als storend maar meer gezien als hulp bij het op peil houden en verbeteren van het voorzieningenniveau.
 
Commissieleden
Het bestuur wordt in de organisatie gesteund door een groot aantal commissies. Elke commissie heeft een contactpersoon waaraan vragen gesteld kunnen worden. Eenmaal per jaar vergaderen deze contactpersonen met het bestuur.
 
Jaarkalender
Tegen het eind van het jaar verschijnt de jaarkalender waarin alle activiteiten voor het komende jaar vermeld staan. Deze kalender wordt gepubliceerd op de website.
 
Atletiekunie
Een deel van de contributie wordt (verplicht) afgedragen aan de Atletiekunie. Deze zorgt onder andere voor ondersteuning door middel van opleidingen en informatie.
 
Licentie
Bij baanwedstrijden en bij officiële Atletiekunie-wegwedstrijden is inschrijven alleen mogelijk met een wedstrijdlicentie. Op de lidmaatschapskaart die de ledenadministratie elk jaar verstrekt, kan je zien of je een wedstrijdlicentie bezit. De kosten van de licentie zijn inbegrepen bij de contributie. Aan de zogenaamde trimlopen of prestatielopen mogen ook mensen zonder licentie deelnemen. Licentiehouders krijgen soms korting op het inschrijfgeld.
 
Clubblad
Door de invloed van de website is het niet meer mogelijk een actueel clubblad te maken. Op initiatief van een van de leden verschijnt viermaal per jaar de Avantri Nieuwsbrief.
 
Vertrouwenspersoon
Heeft u te maken met zaken waarover u in vertrouwen wilt praten? Hiervoor is een vertrouwenspersoon beschikbaar. Het gaat dan onder andere over pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.
De contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan op de website bij Vereniging/Commissies.

Accommodatie
Clubhuis
Avantri is trots op haar clubhuis. Tijdens wedstrijden is de kantine geopend en consumpties zijn tegen redelijke prijzen verkrijgbaar. Ook wordt het clubhuis gebruikt voor bijeenkomsten, vergaderingen en instructieavonden. Het clubhuis beschikt over een moderne keuken en twee ruime kleedkamers met ieder vier douches. 
Vroeger was de accommodatie in gebruik als sportgelegenheid voor in Schoonhoven gelegerde militairen. Daarvan stamt de naam “De Stormbaan.”
 
Gebruik baan
De oude vertrouwde sintelbaan heeft medio 2012 plaatsgemaakt voor een mooie eigentijdse kunststofbaan met een lengte van exact 300 meter. Er is gelegenheid voor ver,- hoog-, en polsstokhoogspringen en voor discus-, speerwerpen en kogelstoten. Rond de baan staan zes lichtmasten. De baan mag door leden vrij gebruikt worden om te trainen. Zijn er echter trainingsgroepen actief of er worden werkzaamheden verricht, dan hebben die uiteraard voorrang.
 
Krachthonk
In het krachthonk staan diverse toestellen opgesteld. Onder voorwaarden is het leden toegestaan gebruik te maken van het krachthonk. Bij het secretariaat is, tegen betaling van een borgsom, een sleutel verkrijgbaar.
 
Indoor
In najaar en winter, zijn er groepen die in de zaal gaan trainen. Er wordt gebruik gemaakt van de zaal aan de Beregracht en de zaal van het Schoonhovens College aan de Albert Plesmanstraat.

Veiligheid
Blessures
Een blessure kan het plezier in sport bederven. Probeer je kennis op dit gebied uit te breiden. Vraag je trainer, medesporters of zoek de juiste lectuur. Avantri heeft geen afspraken met artsen en/of fysiotherapeuten gemaakt.
 
Arbo
Natuurlijk staat veiligheid voorop. Het bestuur en de commissies doen hun best dit te waarborgen. Mochten er zich situaties voordoen waarop u aanmerkingen heeft, schroom niet en geef dit door aan het bestuur.
 
Verzekeringen
Voor alle leden is via de Atletiekunie een beperkte collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dienstdoende vrijwilligers zijn tevens verzekerd bij een door de gemeente Krimpenerwaard afgesloten collectieve verzekering.

Aan de slag
Trainers
Onze trainers doen hun best hun kennis over te dragen. Zij hebben veelal één of meer opleidingen gevolgd. Zij begeleiden de atleten tijdens de trainingen en soms bij wedstrijden. De trainingscoördinator overlegt regelmatig met de trainers.
 
Jeugd
Voor de jeugd is een leeftijdindeling gemaakt. Zo kan training worden gegeven die past bij de leeftijdsontwikkeling. De meeste jeugdgroepen trainen ’s winters in de zaal.
Raadpleeg de website voor de juiste leeftijdindeling en de trainingstijden.
 
Senioren / masters
Ook voor hen zijn speciale trainingstijden.
Raadpleeg het trainingsschema onder de tab trainingstijden.
 
Loopgroepen
Er zijn drie trainingsavonden voor de loopgroepen. Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen. Op verzoek kan de trainer trainingsschema’s verstrekken.
 
Trimgroepen
Voor mensen die alleen maar wat willen bewegen zijn er de zogenaamde trimgroepen. Deze groepen hebben hun vaste avondje en trainen uitsluitend in de zaal.
 
VB- Atletiek
Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben bij Avantri gelegenheid om sport te bedrijven. Met veel enthousiasme trainen zij samen, bezoeken zij wedstrijden of nemen zij deel aan speciaal voor hen georganiseerde evenementen.
 
Activiteiten
Avantri is meer dan atletiek alleen. Een kleine greep: nieuwjaarsreceptie, paasfeest voor pupillen, vrijwilligersavond (voor alle leden die zich extra voor de vereniging inzetten), kind/ouderdag en niet te vergeten het Sint-Nicolaasfeest voor pupillen.
 
Wedstrijden
Je kan deelnemen aan wedstrijden die door Avantri maar ook door andere verenigingen georganiseerd worden. Ook zijn er competities met verenigingen uit de regio. In de jaarkalender op de website staan de wedstrijden vermeld.
 
Wedstrijdsecretariaat
Bij het wedstrijdsecretariaat worden de uitslagen verwerkt. Je kan er terecht voor informatie over wedstrijden en competities en om je in te schrijven voor wedstrijden.
 
Clubtenue
Het clubtenue bestaat uit een blauw broekje en een wit shirt met daarop aan de linkerzijde twee blauwe strepen met aan de bovenzijde daarvan het clubembleem.
Tijdens wedstrijden is het clubtenue verplicht.
Verkoop van clubkleding geschiedt in eigen beheer, lees Simone Zwijnenburg.

En dan nog dit
Lid worden
Om de sfeer te proeven en om te ervaren hoe het er bij de training aan toe gaat mag vrijblijvend vier keer meegetraind worden. Besluit je lid te worden vul dan het digitale inschrijfformulier en stuur dit naar de ledenadministratie.
 
Contributie
De contributie wordt per half jaar geïnd bij voorkeur via automatische incasso. Op de website staan de actuele bedragen.
 
Public Relations
Om Avantri in het nieuws te krijgen zijn er leden die persberichten schrijven en die naar de plaatselijke en regionale media sturen. U kunt deze mensen helpen door uitslagen en tips door te geven.
 
Internet
Avantri heeft sinds 1999 een eigen website. Op deze site staat veel clubinformatie, de jaarkalender, uitslagen, links naar andere sites en natuurlijk de laatste nieuwtjes. 
Uiteraard is de vereniging ook via e-mail te bereiken. Via info@avantri.nl wordt uw bericht doorgestuurd naar de juiste persoon.
 
Sponsors
Avantri heeft een flink aantal sponsors.
Er is geen hoofdsponsor. Wel zijn er sponsors voor de wegwedstrijden. Daarnaast zijn er veel mensen en bedrijven die op verschillende manieren geld of goederen schenken of flinke korting geven en op deze wijze de vereniging steunen.
 
Vervoer naar wedstrijden
Voor vervoer naar wedstrijden in de regio zijn wij aangewezen op eigen vervoer. Van ouders waarvan de kinderen deelnemen aan wedstrijden wordt verwacht dat zij één of meer malen willen “rijden.”
 
Oud papier
Een groep vrijwilligers haalt in heel Schoonhoven oud papier op. De opbrengst is bestemd voor de verenigingskas. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Jaarlijks worden tien zaterdagen gepland om oud papier op te halen.
 
Medewerking
Om een vereniging te laten functioneren zijn medewerkers nodig. Medewerkers die bereid zijn één of meer taken op zich te nemen. Die werkzaamheden kunnen bestaan uit jureren bij een wedstrijd, optreden als verkeersregelaar bij een wegwedstrijd of bijvoorbeeld helpen een wedstrijd te organiseren, misschien wel training geven of assisteren achter de bar. De variëteit van het werk is groot en u bepaalt zelf hoeveel tijd u erin wilt steken. Onkosten kunnen vergoed worden en er kunnen zelfs cursussen gevolgd worden. Heeft u interesse? Vraag het bestuur vrijblijvend of er voor u iets bij zit. Alle hulp is welkom.

ZoekenWebsite sponsors