Algemene Ledenvergadering 24 maart 2023

Datum: 10 maart 2023

 

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING  vrijdag 24 maart 2023

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Clubhuis, Nieuwe Singel 25A, Schoonhoven.

 

AGENDA:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige Algemene Vergadering (18 maart 2022)
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag wedstrijdsecretaris
 6. Verslag kascommissie
 7. (Lees)pauze en trekking obligaties
 8. Jaarverslag penningmeester
 9. Vaststelling contributie
 10. Begroting 2023
 11. Bestuursverkiezing *)
 12. Verkiezing kascommissie
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

*) Het bestuur is onderbemand. Dringend vragen wij daarom aan onze leden zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid.

 

 • De voorzitter, penningmeester en secretaris dienen in functie gekozen te worden. (Statuten, artikel 8, lid 1 sub c);
 • Tot aan de aanvang van de Algemene Vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste vijf leden (tegen)kandidaten gesteld worden. (Statuten, artikel 8, lid 2 sub a);
 • Elk verenigingslid ouder dan 16 jaar is stemgerechtigd. (Statuten, artikel 17 lid 2 sub a);
 • Iedere stemgerechtigde mag één stemgerechtigd lid machtigen zijn/haar stem uit te brengen. (Statuten, artikel 17, lid 1, sub b);
 • De wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn stemgerechtigd. (Statuten, artikel 17 lid 2 sub b).

Klik hier voor alle verslagen

Terug naar de vorige pagina

Zoeken



Website sponsors



Meer nieuws